องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดทำแผนแม่บทชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสำนึกและความรับผิดชอบของประชาชนในชุมชนให้มีจิตสาธารณะ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

13 มิ.ย. 65 210