องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กองช่าง

นายสมชาย แก้วปรางค์ ผู้อำนวยการกองช่าง (อำนวยการต้น)
094-9451194


นายสันชัย ไขขุนทด นายช่างโยธาชำนาญงาน
085-7636858


นายอภิวิชญ์ พวงสันเทียะ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
095-9565969