องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กองช่าง

นายยุทธชัย แสนสุข ผู้อำนวยการกองช่าง (อำนวยการต้น)
087-2480102


นายอภิวิชญ์ พวงสันเทียะ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 095-9565969


- ว่าง
นายช่างโยธา ปง/ชง