องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กองสวัสดิการสังคม

น.ส.พัชรินทร์ ซอสันเทียะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(อำนวยการต้น)
084-8305061


นางสาวอรพรรณ ขวัญศิวิไลย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
089-2009140