องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กองคลัง

นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทึก ผู้อำนวยการกองคลัง(อำนวยการต้น)
0895806149

 
นางสาวกนกวรรณ ไทยงูเหลือม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
0958294325


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง