องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กองคลัง

นางรินทร์ประวีร์ บริบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง(อำนวยการต้น)

 
นางสาวกนกวรรณ ไทยงูเหลือม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
0958294325


นางสาวภัชตา ภัทรยิ่งกำแหง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ