องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางธัญญารัตน์ นวลประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(อำนวยการต้น)
098-0972639


-ว่าง-
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ