องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
คณะผู้บริหาร


นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

081-9666399


นายสุรชัย แย้มกาญจนวัฒน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

066-1562492


นางสำริด โชสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

082-3795298


นายสาธิต ถีสูงเนิน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

084-7687546