องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ได้เล็งเห็น ความสำคัญของ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ ท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

8 มิ.ย. 65 184