องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
ประกาศการคำนวณราคากลางงานสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกมะกั๊ก หมู่ ๒ และบ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ที่ ๒๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลางในวงเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท ( -สี่หมื่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

14 มิ.ย. 64 197