องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

28 พ.ค. 64 171