องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ชุดที่ 1หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังหนังสือ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

27 พ.ย. 63 181