องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
1 ประกาศ No Gif Policyองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
2 ประกาศ เจตนารมณ์ (No Gift Policy)องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policyองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า