องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

 

ภาพกิจกรรม

     ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ..>>>

7 ธ.ค. 65 (4)

     กิจกรรมการคัดแยก "ขยะเปียก" ณ ศูน์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านกุดปลาเข็ง และในชุมชน..>>>

1 ธ.ค. 65 (1)

     กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการขยะในคร้วเรือน การคัดแยกขยะเปียก..>>>

1 ธ.ค. 65 (1)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางพรรณี  เสรีอัจฉริยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

081-9666399

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ
ปลัด อบต.(บริหารกลาง)

091-8289259

 1. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565 5

 2. จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ตามโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565 5

 3. จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๖๒ คน ๆ ละ ๙๐ บาท เป็นเงิน ๕,๕๘๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565 5

 4. จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน ขาด ๑x๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๒๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565 5

 5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๒๘๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2565 5

 6. ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลตร ชนิด ถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน ๘,๐๕๖ ถุง ๆ ละ ๖.๕๘ บาท เป็นเงิน ๕๓,๐๐๘.๔๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565 9

 1. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 ก.ย. 65 51
 2.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 22 ก.ย. 65 58
 3.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 22 ก.ย. 65 55
 4.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการประเมินครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 22 ก.ย. 65 49
 5.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 22 ก.ย. 65 56
 6.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 4 ส.ค. 65 104
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
Line
ร้องเรียน
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
โดย 8 ธ.ค. 65 0 0
โดย 8 ธ.ค. 65 0 0
โดย 8 ธ.ค. 65 0 0
โดย 8 ธ.ค. 65 0 0
โดย 8 ธ.ค. 65 0 0
โดย 8 ธ.ค. 65 0 0
โดย 8 ธ.ค. 65 0 0
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ ระบบ Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.225.221.130
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 373 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 12286 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 297159 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2550