องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กองคลัง

นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทึก ผู้อำนวยการกองคลัง(อำนวยการต้น)
0895806149

 
นางสาวสังวาล สุระมณี นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ080-1617878


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก