องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กองคลัง

นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทึก ผู้อำนวยการกองคลัง(อำนวยการต้น)
0895806149


นายภัทราวุธ ถนอมพุทรา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
097-3433433


นางสาวสังวาล สุระมณี นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ080-1617878


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน