องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
  ประกาศ/คำสั่ง


  ประกาศ
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
3 ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
4 ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการประเมินครั้งที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
5 ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
6 ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
7 ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง พนักงานส่วนตำบลพ้นจากราชการ (เกษียณอายะราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
8 ประกาศ อบตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
9 สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
10 สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
  คำสั่ง
1 คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
2 คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
3 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
5 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนค่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
6 คำสั่งคำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.โนนค่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
7 คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
8 คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
9 คำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
10 คำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า