องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กฏกระทรวงและระเบียบ
ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. ฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

22 มิ.ย. 66 78