องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
แผนการการสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

25 ม.ค. 65 240