องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านโคกกระพี้ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ที่ ๗๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน ๓๙๗, ๖๐๐บาท

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

19 ธ.ค. 65 165