องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
คำสั่ง
550/2565 ลว.1 ก.ย. 2565 เรื่อง แต่งตั้งและหมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

8 พ.ย. 65 171