องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
คำสั่ง
คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

10 ส.ค. 65 219