องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
คำสั่ง
คำสั่งคำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.โนนค่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

10 ส.ค. 65 211