องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กฏกระทรวงและระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงนส่วนตำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

28 ธ.ค. 64 257