องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการมอบอำนาจหน้าที่นายก อบต.โนนค่า ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

24 ส.ค. 64 259