องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 2 หากท่านได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นคำร้องคัดจ้างต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบ ภดส.10 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

19 มี.ค. 64 178