องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
  ประกาศ/คำสั่ง


  ประกาศ
1 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
2 ประกาศ No Gif Policyองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
3 ประกาศ เจตนารมณ์ (No Gift Policy)องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
5 ประมวลจริธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2565องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
9 ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
10 ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการประเมินครั้งที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
  คำสั่ง
1 550/2565 ลว.1 ก.ย. 2565 เรื่อง แต่งตั้งและหมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
2 คำสั่ง ที่ 551/2565 ลว.1 ก.ย. 2565 อบต.โนนค่า เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
3 คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
4 คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
5 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
7 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนค่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
8 คำสั่งคำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.โนนค่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
9 คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
10 คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า