องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
  ประกาศ/คำสั่ง


  ประกาศ
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
2 ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
4 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
5 ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิยผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
6 ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
7 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
8 ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
9 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
10 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
  คำสั่ง
1 คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผผิดชอบกองสาธารณสุข ฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเตม 2 กุมภาพันธ์ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
2 550/2565 ลว.1 ก.ย. 2565 เรื่อง แต่งตั้งและหมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
3 คำสั่ง ที่ 551/2565 ลว.1 ก.ย. 2565 อบต.โนนค่า เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
4 คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
5 คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
6 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
8 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนค่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
9 คำสั่งคำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.โนนค่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
10 คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า