องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
งานเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ประจำปีงบประมาณ 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

17 พ.ย. 65 158