องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
สปสช. อบต.โนนค่า
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑... ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑..

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

21 ต.ค. 65 176