องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ประกาศ-คำสั่ง
คำสั่ง ปลัด อบต.โนนค่า ที่ 1- 2563 ลว. 1 ต.ค. 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.โนนค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

20 เม.ย. 65 32