องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
กฏกระทรวงและระเบียบ
ประกาศ ก. อบต. จ. นม เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2558

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

20 ก.ค. 64 268