องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ ๕ และบ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนค่า อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ ๕ และบ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

1 ก.ค. 64 120