องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ภาพกิจกรรม

     วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนค่า ดำเนินกิจกรรม “โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕” ณ อาคาร..>>>

29 ส.ค. 65 (15)

     โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565..>>>

29 ส.ค. 65 (23)

     วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ อบต.โนนค่า ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชน ผู้นำสุขภาพตำบลโนนค่า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแ..>>>

22 ส.ค. 65 (17)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางพรรณี  เสรีอัจฉริยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

081-9666399

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงหินคลุก หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6 สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย 9 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 14 ก.ย. 65 25
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงหินคลุก หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6 สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย 9 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 14 ก.ย. 65 25
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม - หัวกุดหัวช้าง (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 16 ส.ค. 65 62
4 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม - หัวกุดหัวช้าง (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 15 ส.ค. 65 49
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าบ้านนายนิพนธ์ ป้อมมิตรอัมรา) หมู่ที่ 3 บ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 15 ส.ค. 65 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ
ปลัด อบต.(บริหารกลาง)

091-8289259

 1. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียน นมกล่อง ยูเอส ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน ๘,๗๕๗ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๖๘,๔๗๙.๗๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565 5

 2. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๖๖๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565 5

 3. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียน นมกล่อง ยูเอส ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน ๘,๗๕๗ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๖๘,๔๗๙.๗๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565 14

 4. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔๕๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565 15

 5. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๖ สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย ๙ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565 36

 6. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๒,๕๕๕.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565 26

 1. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 ก.ย. 65 4
 2.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 22 ก.ย. 65 17
 3.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 22 ก.ย. 65 15
 4.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการประเมินครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 22 ก.ย. 65 14
 5.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 22 ก.ย. 65 16
 6.
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 4 ส.ค. 65 53
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
Line
ร้องเรียน
เว็บลิงค์ ระบบ Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.237.27.159
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 69 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 150 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8805 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 293678 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2550